Укуктук маалымат

Купуялык саясаты

Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу саясаты (мындан ары — Саясаты же Купуялык саясаты) Россия Федерациясынын 2006-жылдын 27-июлундагы Федералдык Мыйзамына ылайык иштелип чыккан. № 152-ФМ «Жеке маалыматтар жөнүндө» жана Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-апрелиндеги № 58 «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндөгү» Мыйзамы (2017-жылдын 20-июлундагы № 129 редакциясында), ошондой эле 1998-жылдын 14-январындагы № 6 Мыйзамы «Автордук укук жана чектеш укуктар» (23.03.2020-ж. № 29 редакциясында).

Бул Саясат жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун тартибин жана «Кыргыз Элим» порталынын редакциясындагы жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу чараларын аныктайт.

Бул купуялык саясатынын максаты адамдын жана жарандын маалыматтарын иштеп чыгууда анын укуктары менен эркиндиктеринин корголушун камсыз кылуу, ошондой эле ичинде жеке жашоосу менен үй-бүлөлүк купуялуулугунун кол тийбестигин коргоо болуп саналат.

Эгер сиз биздин купуялык саясатыбыз менен макул болбосоңуз www.kyrgyzeli.ru порталын колдонбоңуз.

Бул саясат төмөнкү маалыматтарды камтыйт:

 • жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаты;
 • субъектинин жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугу берилген жеке маалыматтардын тизмеси;
 • оператордун буйругу менен жеке маалыматтарды иштеп чыгып жаткан адамдын аты, фамилиясы, атасынын аты жана дареги, эгерде иштетүү ушундай адамга жүктөлсө;
 • макулдук берилген жеке маалыматтарды камтыган иш-аракеттердин тизмеси, оператор тарабынан персоналдык маалыматтарды иштетүү үчүн колдонулган ыкмалардын жалпы сүрөттөлүшү;
 • мөөнөт, эгер мындай нерсе
 • учурунда жеке маалымат субъектинин макулдугу жарактуу болгон мөөнөт, ошондой эле, аны чакыртып алуу, эгер мыйзамда башкача көрсөтүлбөсө;
 • жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугуңузду кантип кайтарып алса болору тууралуу маалымат.

Ушул купуялык саясатында колдонулган негизги түшүнүктөр:

Жеке маалыматтар — тийиштүү бир кишиге же аныкталган жеке тарапка (жеке маалыматтардын субъектиси) түздөн-түз же кыйыр түрдө байланыштуу болгон ар кандай маалыматтар;

Оператор — мамлекеттик орган, муниципалдык орган, юридикалык же жеке тарап, өз алдынча же башка адамдар менен биргеликте жеке маалыматтарды уюштурган (же) иштетип жаткан, ошондой эле жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарын, иштетиле турган жеке маалыматтардын курамын, жеке маалыматтар менен аткарылган иш-аракеттерди (операцияларды) аныктоо;

Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу — жеке маалыматтарды автоматташтырылган шаймандарды пайдалануу менен, же аларды колдонбостон жасалган ар кандай иш-аракет (операция) же иш-аракеттердин (операциялардын) жыйындысы. Анын ичине жазууларды, систематизация, чогултуу, сактоо, тактоо (жаңылоо, өзгөртүү), алуу, колдонуу, берүү (жайылтуу, сунуш кылуу, кирүү), алуу, тосуу, өчүрүү, жеке маалыматтарды өчүрүү кирет.

Жеке маалыматтарды чогултуу принциптери:

 • Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу мыйзамдуу жана адилеттүү негизде жүргүзүлөт.
 • Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу алдын ала белгиленген так жана мыйзамдуу максатка жетүү менен чектелет;
 • Жеке маалыматтарды камтыган, аларды иштеп чыгууда бири-бирине дал келбеген максаттарда жүргүзүлүүчү маалымат базаларын бириктирүүгө жол берилбейт.
 • Иштетүүнүн максаттарына жооп берген гана жеке маалыматтар иштетилүүгө тийиш.
 • Иштелип чыккан жеке маалыматтардын мазмуну жана көлөмү көрсөтүлгөн максаттарга дал келет.
 • Жеке маалыматтарды иштеп чыгууда жеке маалыматтардын тактыгы, жетиштүүлүгү, керек болгон учурда жана максаттарга карата актуалдуулугу камсыздалат.
 • Оператор толук эмес, же так эмес маалыматтарды өчүрүүдө же тактоодо керектүү чараларды көрөт же камсыз кылат.
 • Жеке маалыматтарды сактоо, эгер жеке маалыматтарды сактоо предмети тарап, бенефициар же кепил болуп саналган келишим жеке маалыматтарды сактоо максатын талап кылбаса, жеке маалыматтын предметин аныктоого мүмкүндүк берген формада жүргүзүлөт. Эгерде федералдык мыйзамда башкача каралбаса, иштелип чыккан жеке маалыматтар иштетүү максаттарына жеткенде же аларга жетүү зарылдыгы жоголгон учурда жок кылынат.

Чогулган жеке маалыматтардын тизмеси

Порталдын Оператору Порталдын колдонуучулары жөнүндө төмөнкү маалыматтарды топтой алат:

 • Фамилия, Аты, Атасынын аты
 • Жашы
 • Жынысы
 • Почта дареги жана башка
 • Электрондук почта дареги
 • Телефон номери
 • IP-дарек
 • cookies
 • Башка маалыматар

Колдонуучунун жеке маалыматтарын башкаруу

Колдонуучунун Жеке маалыматтарын иштеп чыгуу, ошондой эле Колдонуучунун Жеке маалыматтарын өчүрүү анын оператордун editor@kyrgyzeli.ru электрондук почтасына жазган жазуу жүзүндөгү талабы боюнча мүмкүн. Бирок, макулдугун кайтарып алынганда же жеке маалыматтар жок кылынган учурда, оператор маалыматтын жана / же кызматтардын сапаттуу жана ар тараптуу берилишине кепилдик бере албайт.

Маалыматты колдонуу

Колдонуучунун жеке маалыматын колдонуунун айрым жолдору төмөндө баяндалган:

 • ички отчет үчүн
 • колдонучу суранган маалыматты же кызматты көрсөтүү үчүн
 • колдонуучунун сурамына жооп берүү үчүн
 • Порталдын материалдарынын сапатын жакшыртуу үчүн
 • кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн
 • ар кандай талаштарды чечүү үчүн
 • Порталдын ишин мониторинг кылүү үчүн
 • ар кандай электрондук корреспонденцияны жөнөтүү үчүн
 • сурамжылоо өткөрүү үчүн
 • статистикалык маалыматтарды түзүү үчүн

Маалыматты ачуу

Оператор колдонуучунун жеке маалыматтарын анын макулдугу жок сатпайт, үчүнчү жактарга бербейт. Колдонуучунун жеке маалыматтарын берүүнүн айрым учурлары баяндалат:

 • колдонуучунун уруксаты менен үчүнчү жактар ​​тарабынан кызматтардын үзгүлтүксүз көрсөтүлүшү үчүн
 • атайын кызмат же мыйзам тарабынан талап кылынган учурларда

Башка маалыматтар

 • Купуялык саясатынын 23.06.2020-ж. редакциясы
 • Аталган купуялык саясатынын жарамдуу мөөнөтү чексиз
 • Аталган купуялык саясаты өз күчүн www.kyrgyzeli.ru порталына жаңы версиясы жарыяланганда күчүн жоготот
 • Бардык жаштагы балдар бул порталды колдоно алат.

Материалдарды колдонуу эрежелери

www.kyrgyzeli.ru интернет-порталынын (мындан ары — Портал) бардык мазмунуна Порталдын редакциясы ээлик кылат. (мындан ары — Порталдын Ээси). Бул порталга кирип жатып,

Сиз Порталдагы материалдарды колдонуу шарттары менен макул экениңизди билдиресиз

Колдонуучулар үчүнчү жактардын укуктарын бузбастан жана чектебестен жана үчүнчү жактар ​​тарабынан ушул Порталдын колдонулушуна тоскоолдук кылбастан, Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чектерде Порталды мыйзамдуу максаттарда гана пайдаланууга макул болушат.

Порталдын ээси материалдарды колдонуунун ушул шарттарын каалаган убакта каалагандай өзгөртүүгө укуктуу. Өзгөртүүлөр ушул документте чагылдырылган. Колдонуучулар колдонуу шарттарын, анын ичинде мүмкүн болгон өзгөртүүлөр менен таанышууга милдеттенишет.

Эгер материалдарда автор көрсөтүлбөсө Порталда жайгаштырылган материалдарга болгон бардык укуктар «Кыргыз Элим» редакциясына таандык. Жарыяланган материалдардын өкүлү болуп «Кыргыз Элим» редакциясы эсептелет.

Мындан тышкары «Кыргыз Элим» редакциясы Порталдагы маалыматтарды тандоого, жайгаштырууга, тутумдаштырууга жана өзгөртүү укугуна ээ. Порталдын мазмуну жана кызматтары Россиянын автордук укук жана автордук укукту жана чектеш укуктарды коргоо боюнча эл аралык мыйзамдар менен корголот.

Эч кимдин Порталдын ичиндегилерди жарыялоого, үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө, сатууга же тапшырууга, туунду же башка өнүмдөрдү түзүүгө, жарым-жартылай же толугу менен пайдаланууга укугу жок.

Порталдын материалдарын автордук укукка ээ болгон тараптын уруксаты жок жеке жактар гана колдоно алышат. Ага жүктөө, көчүрүү, дискте сактоо, социалдык тармактарда кайра басып чыгаруу кирет. Россия Федерациясынын Жарандык кодексинин 1273-1279-беренелеринде каралган акысыз пайдалануу учурларын кошпогондо, башка пайдаланууга төмөндө көрсөтүлгөн тартипте жана шарттарда гана жол берилет.

Интернет ресурстарында колдонуу

Порталдын материалын бир жолу кайра басып чыгууда www.kyrgyzeli.ru порталындагы баштапкы материалга гипершилтеме берүү милдеттүү шарт болуп саналат. Ушул шарттар сакталган учурда кайра басып чыгаруу үчүн «Кыргыз Элим» редакциясынан жазуу жүзүндө уруксат алуу талап кылынбайт.

Эгер сиз Порталдын материалдарын туруктуу негизде Порталыңызга жайгаштыргыңыз келсе, анда бир жолу Порталдын Ээсинен жана анын өкүлдөрүнөн жазуу жүзүндө уруксат алышыңыз керек. Материалдарды такай колдонууга уруксат алуу үчүн editor@kyrgyzeli.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыз болот

Материалдарды акысыз пайдалануу (анын ичинде цитата келтирүү) учурунда эгерде мыйзамда чыгарманы автордун же башка укук ээсинин макулдугусуз жана акы төлөбөстөн пайдаланууга уруксат берилген болсо, бирок материалды жазган автордун аты-жөнү жана алынган булагы милдеттүү түрдө көрсөтүлсө, анда ага Порталдагы баштапкы материалга активдүү шилтеме берүү керек .

Басып чыгарылган ЖМКларда колдонуу

Порталдагы тексттик материалдарды басып чыгарууга же башкача жол менен пайдаланууга уруксат алуу үчүн редакциянын атынан editor@kyrgyzeli.ru электрондук дарегине кайрылуу жөнөтүү керек. Порталдын материалдарын колдонуу (кайра басып чыгаруу) үчүн ар бир макалага уруксат алуу талап кылынат.

Иллюстрацияларды жана мультимедиалык материалдарды колдонуу

Порталга жайгаштырылган иллюстрациялар менен мультимедиалык материалдарды, анын ичинде колдонууга уруксат алынган материалдар камтылган баракчаларда колдонууга уруксат берилбеген болсо аны колдонууга тыюу салынат.

Көңүл буруңуз!

«Кыргыз Элим» редакциясы башка автордук укук ээлеринин материалдарын же алардын материалдарында автору көрсөтүлсө аны тескөөгө укугу жок (мисалы, маалымат агенттиктери, башка маалымат каражаттары же басмаканалар, жарнак берүүчүлөр тарабынан берилген материалдар, анын ичинде «Кыргыз Элим» редакциясына таандык болбогон сүрөттөр). Мындай материалдарды пайдаланууга укук алуу үчүн көрсөтүлгөн автордук укук ээси менен байланышуу керек.